Categorii Oferte Articole si Recomandari Ajutor

Politica de confidentialitate

POLITICA GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UPSTART TECH SRL

Actualizat la data de 29.10.2021

Documentul este protejat de drepturi de autor – Radikal Consult. Copierea sau distribuirea neautorizată, atrage după sine sancțiuni potrivit legii.

OPERATORUL

               S.C. UPSTART TECH S.R.L. este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

               Date de identificare ale Operatorului S.C. UPSTART TECH S.R.L.:

Adresa: str. Costache Negri nr 50 Panciu Vrancea

Telefon: 0758.200.439

Web: www.cartia.ro

CONFORMITATEA OPERATORULUI CU GDPR

               Datele dvs. personale sunt pastrate în conformitate cu prevederile legale și în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - denumit în cuprinsul acestui document GDPR.

               S.C. UPSTART TECH S.R.L. a implementat și respecta GDPR, prelucrând în mod confidențial, organizat, securizat și responsabil datele cu caracter personal.

              S.C. UPSTART TECH S.R.L.  înțelege importanța prelucrării datelor într-un mod adecvat, astfel că la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor și fluxurilor de lucru reglementate intern.

               În vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator, avem implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate, având capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea datelor cu caracter personal și de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

               În vederea protejării datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzător, pentru unele operațiuni se folosește criptarea datelor, având implementat un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

               Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o puteți transmite pe adresa de e-mail: contact@upstart.tech.

               DEFINIREA UNOR TERMENI

               Date cu caracter personal -  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

               Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea.

               Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

               Persoana vizată - este persoana a cărei date personale sunt prelucrate;

               Destinatar  -  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

               DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

DREPTUL LA INFORMARE - aveți dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal;

DREPTUL DE ACCES LA DATE - aveți dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE - aveți dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt indeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către. alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - aveți dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DREPTUL LA OPOZITIE - aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

               DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

               Utilizarea formularului de contact sau plasare unei comenzi prin formularul de comandă reprezinta solicitarea serviciilor furnizate de S.C. UPSTART TECH S.R.L. si are valoare contractuala, parti fiind furnizorul si beneficiarul serviciului, personal sau prin reprezentant legal.

               Prin contactarea pe site prin intermediul formularului de contact, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa postala, cookies, IP, precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le funizati dvs., prin intermediul formularului de contact.

               Prin contactarea telefonica a personelor de contact, prelucram vocea dvs., pe intreaga durata a convorbirii. S.C. UPSTART TECH S.R.L.  nu inregistreaza, nu stocheaza si nu prelucreaza in niciun alt fel vocea.

               La accesarea site-ului www.cartia.ro sunt prelucrate Cookies. Pentru detalii, puteti consulta Politica de Cookies. S.C. UPSTART TECH S.R.L. respecta drepturile persoanelor vizate in privinta acceptarii Cookies, prin solicitarea consimtamantului si respectarea dreptului de opozitie, acolo unde utilizam Cookies specifice. In unele situatii se prelucreaza si IP-ul dvs. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrata pentru o perioada scurta de timp de timp si este geocodata (transformata) in zone in care utilizatorul are acces.

               In situatia utilizarii tehnologiilor unor terte parti, nu avem acces la adresa dvs. de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terte, cu datele colectate in mod direct prin intermediul serverului propriu.

               SCOPUL PRELUCRARII SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

               Toate datele sunt prelucrate in scopurile declarate initial si pentru care ati fost informat. Nu prelucram ulterior date cu caracter personal in scopuri incompatibile cu scopul initial.

               Sunt prelucrate in scopul desfășurării relației contractuale, urmatoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa postala si numarul de telefon, date colectate prin intermediul formularului de contact, precum si vocea in situatia initierii unui apel telefonic.

               Cookies sunt prelucrate in scopul asigurarii serviciilor noastre si a mentinerii functionalitatii site-ului, astfel cum acestea sunt descrise pe larg in Politica de Cookies.

               Prelucram in scop de marketing direct, numele, prenumele, telefonul si adresa de e-mail, in conditiile existentei consimtamantului dvs. exprimat in conditiile legii. 

               S.C. UPSTART TECH S.R.L. nu prelucreaza nicio categorie de date cu caracter personal in alte scopuri incompatibile cu scopurile stabilite initial si nu prelucreaza date cu caracter personal o perioada mai lunga de timp decat cea stabilita pentru prelucrarea acelei categorii de date cu caracter personal.

               TEMEIUL PRELUCRARII

               Temeiurile prelucrarii sunt:  obligație legală pentru categoria de date necesare contractarii cu S.C. UPSTART TECH S.R.L., consimțământul pentru prelucrarea Cookies si pentru celelalte categorii de date in anumite situatii, obligatia legala in situatia controalelor derulate de autoritati, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate,  avizari si/sau acreditari/autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane. Pentru comunicarile cu caracter comercial, temeiul prelucrarii este consimtamantul.

               FELUL PRELUCRARII

Datele dvs. sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restrictionare stergere sau distrugere la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate, acolo unde este cazul.

                Adresa de e-mail prelucrata in scopul comunicarii cu dvs. si transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, avand ca temei legal consimtamantul dvs. pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

               DURATA PRELUCRARII

               Datele colectate pe site in scopul contractarii vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina operatorului  (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

               Cookies sunt prelucrate potrivit termenelor de retentie descrise in Politica de Cookies.

               Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii obligatia legala, vor fi prelucrate cu o perioada egala cu perioada in care subzista obligatia legala de prelucrare.

               Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioada egala cu durata existentei interesului legitim.

               Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

               TERTI DESTINATARI

               Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre departamentul IT partial externalizat, in conditii de securitate si confidentialitate, cu acordarea de garantii adecvate.

               In situatia comunicarii de Newsletter, tert destinatar este providerul de newsletter. 

               Acolo unde este cazul, imputernicitii autorizati ai operatorului sunt departamentele IT, curierat si marketing-comunicare. Pot fi terti destinatari diferiti furnizori de servicii de analiza a traficului pe site,  furnizori de servicii de marketing si publicitate pe diferite site-uri sau prin aplicatii.

               Datele cu caracter personal nu sunt partajate cu nicio terta parte in afara celor declarate.

.              PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

               S.C. UPSTART TECH S.R.L.  nu prelucreaza pe site date cu caracter personal ale minorilor; site-ul nu se adreseaza persoanelor sub 18 ani. In masura in care aveti cunostinta ca date ale copilului dvs. au fost furnizate pe site, ne puteti contacta si vom solutiona cererea dvs. potrivit legii.

               ACCESUL LA DATE

               S.C. UPSTART TECH S.R.L.  nu dezvaluie date catre terti neautorizati. Accesul la date se face doar de catre persoane autorizate in acest sens si cu limitarea oricarui acces neautorizat la date.

               Operatorul a implementat politici prin care securitatea informatiei este asigurata si a instituit garantii adecvate dupa cum urmeza:

               - a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protectia datelor, in special a reducerii la minimum a datelor, respectiv principiului integritatii si confidentialitatii;

               - a numit un responsabil cu protectia datelor;

               - a stabilit prin proceduri GDPR interne: termene de stocare in functie de natura datelor si scopul prelucrarii, precum si de termene specifice in care datele cu caracter personal trebuie sterse sau revizuite in vederea stergerii.

               SECURITATEA PRELUCRARILOR

               S.C. UPSTART TECH S.R.L.  a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate si asigura pe site si in companie un nivel adecvat de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

               S.C. UPSTART TECH S.R.L.  a elaborat proceduri pentru toate compartimentele si politici de securitate, in vederea prevenirii pierderii, dezvaluirii, modificarii, copierii, distrugerii accidentale sau nelegale a datelor sau a pierderii lor, precum si in vederea limitarii accesului neautorizat la date cu caracter personal.

               INCALCAREA SECURITATII DATELOR

               Operatorii Asociati si Operatorii Imputerniciti in relatia cu operatorul sunt responsabili pentru anuntarea, evaluarea si documentarea oricaror incidente de securitate si pentru asigurarea masurilor pentru impiedicarea oricaror incalcari de natura sa conduca la un incident de securitate astfel cum este prevazut la art. 4 pargf. 12 din Regulamentul nr. 679/2016 (UE).

               In acest sens, S.C. UPSTART TECH S.R.L. are incheiate acorduri de prelucrare cu toti operatorii asociati si cu toti operatorii imputerniciti, reglementand inclusiv proceduri de limitare a efectelor incidentelor de securitate.

               DATA PROTECTION OFFICER – DPO

               S.C. UPSTART TECH S.R.L. a desemnat un DPO la nivel de companie, ce asigura monitorizarea prelucrarilor in acord cu standardele GDPR si actualizeaza, modifica sau sterge periodic informatiile acolo unde este cazul sau armonizeaza politicile S.C. UPSTART TECH S.R.L. in acord cu normele legislative europene si nationale in vigoare.

               Orice cereri in legatura cu prelucrarile de date cu caracter personal adresate S.C. UPSTART TECH S.R.L. vor fi facute pe adresa de e-mail dedicata GDPR@upstart.tech

Intampini dificultati sau ai o intrebare ? Ne poti contacta la 0758.200.439, WhatsApp sau pe email la ajutor@cartia.ro

Editurile prezente pe cartia

Portocala Albastra
Cartea Copiilor
Corint Junior
Editura Frontiera
Editura Univers
Editura Pandora M
Usborne
Editura Niculescu
Editura Curtea Veche
Editura Nemi
Editura Nemira
Livrare in 24-48H doar 12 lei
Livrare gratuita la comenzi peste 200 Lei
Impachetare cadou GRATUIT
Retur GRATUIT